สมัครสอบ

สอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเองในระดับเบื้องต้น

เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเองในระดับกลาง
.
ใช้ในการสมัครทุนการศึกษา/ศึกษาต่อในปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันนั้นๆ กำหนด

ใช้ในการสมัครงานในบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวประกาศ

Hot News

Hand completing a multiple choice exam.

ศูนย์นวัตกรรม

การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

CILL Tips

Download