TOEFL ITP Testing

TOEFL ITP Test

 • เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระดับกลาง (ขั้นเริ่มต้น) – ระดับสูง
 • เพื่อวัดความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษ
 • เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL-iBT
 • เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ยอมรับผลสอบ TOEFL-ITP ในการสมัคร

ตารางสอบ TOEFL ITP

เวลารายงานตัว 9.00 น.

 

 • วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน มี.ค. 60: 12 มีนาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน เม.ย. 60: 16 เมษายน 2560)
 • วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน พ.ค. 60: 14 พฤษภาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน มิ.ย. 60: 11 มิถุนายน 2560)
 • วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน ก.ค. 60: 7 กรกฎาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน ส.ค. 60: 10 สิงหาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน ก.ย. 60: 10 กันยายน 2560)
 • วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน ต.ค. 60: 15 ตุลาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน พ.ย. 60: 12 พฤศจิกายน 2560)
 • วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน ธ.ค. 60: 7 ธันวาคม 2560)

Available Rounds

คำแนะนำก่อนสมัครสอบ

 1. ตรวจสอบชื่อแบบทดสอบที่ท่านต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่ท่านจะต้องนำผลการทดสอบไปใช้
 2. ตรวจสอบวันที่ต้องใช้คะแนนการสอบแต่ละข้อสอบมาตรฐาน เพื่อวางแผนการสมัครสอบจะทำให้ได้รับผลสอบทันเวลาที่จะต้องใช้เอกสาร

 คำแนะนำวันสอบ

เตรียมหลักฐานการเข้าสอบให้พร้อม ได้แก่

 1. หลักฐานการสมัครสอบ (ปริ้นท์จากหน้าเว็บหลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว)
 2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
 3. ดินสอ 2B และยางลบ

เงื่อนไขในการสมัครสอบ TOEFL ITP

 1. ศูนย์ทดสอบจะไม่สามารถจัดทดสอบให้ได้ หากมีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน กรณีที่มีจำนวนผู้สมัครสอบไม่ถึง 10 คน การสอบจะถูกยกยอดไปรวมกับการสอบในรอบถัดไป
 2. สถานที่สอบ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. ผู้ที่จะขอเลื่อนหรือขอยกเลิกการสอบจะต้องแจ้งภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 4. การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น โดยแจ้งผ่านทางอีเมล์ศูนย์ทดสอบ
 5. การโอนเงินชำระค่าสมัครสอบ จะต้องดำเนินการภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ
 6. เนื่องจากในการจัดสอบแต่ละครั้งมีกระบวนการในการจัดสอบหลายขั้นตอน และจะต้องจัดซื้อข้อสอบตามจำนวนของผู้ที่สมัครซึ่งโอนเงินเข้ามาแล้ว จึงไม่สามารถให้ท่านเพิ่มหรือถอนได้ภายหลังวันปิดรับสมัคร
 7. ในวันสอบท่านจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาในวันสอบ
  • หลักฐานการสมัครสอบ (ปริ้นท์จากหน้าเว็บหลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว)
  • บัตรประชาชน/ใบขับขี่
  • ดินสอ 2B และยางลบ
 8. ผู้เข้าสอบจะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้าสอบภายในเวลา 9.00 น. ห้องสอบจะเปิดเวลา 9.20 น. กรณีที่ผู้เข้าสอบมาช้ากว่าเวลา 9.30 น. จะถือว่าผู้เข้าสอบสละสิทธิ์ในการสอบรอบดังกล่าว โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

TOEFL ITP Test Structure

 

 


วิธีการคิดคะแนนเป็น TOEFL Score

 

 

วิธีการคิดคะแนน TOEFL Score เช่น หากท่านตอบถูก section ละ 30 ข้อ ใน Section 1 ท่านจะได้ 50 คะแนน Section 2 จะได้ 56 คะแนน และใน Section 3 จะได้ 51 คะแนน จากนั้น นำคะแนนที่แปลงแล้วมารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3 จะเป็น TOEFL Score ของท่าน

ตัวอย่าง 50-56-51 x 10 /3 = 523.33 = 523