TOEFL Junior Testing

TOEFL Junior Test

 • เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระดับเบื้องต้น
 • เพื่อวัดความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษ
 • เพื่อใช้ประกอบการสมัครสอบสำหรับโรงเรียนที่ต้องการผล TOEFL Junior

ตารางสอบ TOEFL Junior 2560

 

เวลารายงานตัว 13.00 น.

 

 • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน มี.ค. 60: 1 มีนาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน เม.ย. 60: 28 มีนาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน พ.ค. 60: 1 พฤษภาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน มิ.ย. 60: 31 พฤษภาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน ก.ค. 60: 12 กรกฎาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน ส.ค. 60: 16 สิงหาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน ก.ย. 60: 30 สิงหาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน ต.ค. 60: 4 ตุลาคม 2560)
 • วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน พ.ย. 60: 1 พฤศจิกายน 2560)
 • วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรอบเดือน ธ.ค. 60: 28 พฤศจิกายน 2560)

Available Rounds

คำแนะนำก่อนสมัครสอบ

 1. ตรวจสอบชื่อแบบทดสอบที่ท่านต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่ท่านจะต้องนำผลการทดสอบไปใช้
 2. ตรวจสอบวันที่ต้องใช้คะแนนการสอบแต่ละข้อสอบมาตรฐาน เพื่อวางแผนการสมัครสอบจะทำให้ได้รับผลสอบทันเวลาที่จะต้องใช้เอกสาร

 คำแนะนำวันสอบ

เตรียมหลักฐานการเข้าสอบให้พร้อม ได้แก่

 1. หลักฐานการสมัครสอบ (ปริ้นท์จากหน้าเว็บหลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว)
 2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
 3. ดินสอ 2B และยางลบ

เงื่อนไขในการสมัครสอบ TOEFL Junior

 1. ศูนย์ทดสอบจะไม่สามารถจัดทดสอบให้ได้ หากมีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน กรณีที่มีจำนวนผู้สมัครสอบไม่ถึง 10 คน การสอบจะถูกยกยอดไปรวมกับการสอบในรอบถัดไป
 2. สถานที่สอบ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. ผู้ที่จะขอเลื่อนหรือขอยกเลิกการสอบจะต้องแจ้งภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 4. การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น โดยแจ้งผ่านทางอีเมล์ศูนย์ทดสอบ
 5. การโอนเงินชำระค่าสมัครสอบ จะต้องดำเนินการภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ
 6. เนื่องจากในการจัดสอบแต่ละครั้งมีกระบวนการในการจัดสอบหลายขั้นตอน และจะต้องจัดซื้อข้อสอบตามจำนวนของผู้ที่สมัครซึ่งโอนเงินเข้ามาแล้ว จึงไม่สามารถให้ท่านเพิ่มหรือถอนได้ภายหลังวันปิดรับสมัคร
 7. ในวันสอบท่านจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาในวันสอบ
  • หลักฐานการสมัครสอบ (ปริ้นท์จากหน้าเว็บหลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว)
  • บัตรประชาชน/ใบขับขี่
  • ดินสอ 2B และยางลบ
 8. ผู้เข้าสอบจะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้าสอบภายในเวลา 13.00 น. ห้องสอบจะเปิดเวลา 13.20 น. กรณีที่ผู้เข้าสอบมาช้ากว่าเวลา 13.30 น. จะถือว่าผู้เข้าสอบสละสิทธิ์ในการสอบรอบดังกล่าว โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

TOEFL Junior Test Structure

 

 


 

วิธีการอ่านค่าคะแนน